ระบบบริหารการขนส่ง D-Logistics D Logistics เป็นโปรแกรมเฉพาะทาง ที่ใช้ในการควบคุมการขนส่งสินค้า โดยเป็นในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลในการใช้งาน ทั้งในส่วนผู้ขับขี่  ผู้ติดตาม ตู้ขนถ่ายสินค้า (Container)  โดยเป็นการตรวจสอบ เพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ว่า  ในการเข้าออก สถานที่นั้น เป็นรถคันใด ใครเป็นผู้ขับ ใครเป็นผู้ทำหน้าที่ติดรถ และขนส่งสินค้าตู้ใดชนิดใด โดยเป็นการประยุกต์ใช้ RFID TAG ในรูปแบบหัวอ่านระยะไกล UHF Long Range โดยติดตั้งหัวอ่านตามจุดต่างๆให้อ่านข้อมูลแยกกัน เพื่อความครบถ้วนของข้อมูล

ดังนั้นในการใช้งานโปรแกรมของระบบ จึงมีการจัดทำคู่มือ เพื่อเป็นตัวอย่างการใช้งาน ให้ท่านที่สนใจสามารถ ตรวจสอบการใช้งาน ก่อนทำการจัดซื้อ ในกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงระบบจะได้ทราบถึงข้อจำกัดของระบบอีกด้วย

คู่มือ ระบบบริหารการขนส่ง D-Logistics

โปรแกรม D Logistics  ประกอบไปด้วย 2 โปรแกรม โดยทำหน้าที่ต่างกันในแต่ละส่วนของโปรแกรม

1 DLogistics Terminal Shortcut สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic เป็นโปรแกรมควบคุมการเข้าออก และสั่งเปิดแขนกั้น เป็นโปรแกรมที่ใช้ในส่วนหน้างาน ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์โดยตรง

หน้าจอโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ส่วนหน้างานเพื่อควบคุมไม้กั้นรถยนต์

2 DLogistics Back office Shortcutโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ส่วนรายงานข้อมูล การเปิดปิดไม้กั้นรถยนต์ หรือแขนกั้นรถยนต์ เป็นโปรแกรมจัดการและรายงานผลการเข้าออกของรถขนส่ง

หน้าจอโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ส่วนรายงานข้อมูล การเปิดปิดไม้กั้นรถยนต์ หรือแขนกั้นรถยนต์

ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics Terminal

1 ส่วนประกอบของโปรแกรม

Shortcutโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ส่วนรายงานข้อมูล การเปิดปิดไม้กั้นรถยนต์ หรือแขนกั้นรถยนต์

1.ส่วนแสดงภาพจากกล้องIP Cameraทั้ง5ตัว

2.ส่วนแสดงชื่อผู้ใช้งาน

3.ส่วนแสดงข้อมูลของผู้ผ่านจากบัตรRFID

4.ส่วนสั่งเปิดแขนกั้น

2.ส่วนการตั้งค่า

Shortcutโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D-Logistic ส่วนรายงานข้อมูล การเปิดปิดไม้กั้นรถยนต์ หรือแขนกั้นรถยนต์

Shortcutโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D-Logistic  สำหรับตั้งค่าเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุม

Shortcut โปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D-Logistic  สำหรับการตั้งค่ากล้อง IP Camera

หน้าต่างโปรแกรม ) สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic

โดยการใส่เลขIP Camera

Shortcut โปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D-Logistic  สำหรับกำหนดโหมดการทำงานทางเข้า หรือทางออก

หน้าต่างโปรแกรม ) สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D-Logistic

Shortcut โปรแกรม ) สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic สำหรับตั้งเวลาหน่วงเพื่อไห้หัวอ่านบัตรทำงานอีกครั้ง

Shortcutโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic

Dpark Back office

หน้าต่างโปรแกรม ) สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic

1 เมนูประจำวัน

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ไว้สำหรับดูรายชื่อบุคคลทั้งหมด

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ไว้สำหรับแสดงรายการรถเข้าออกทั้งหมด

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic

โดยการเลือกช่วงเวลา และ คลิก FIND  สามารถ Export ได้สองแบบ คือ ไฟล์Excel และ โดยการพิมพ์

2 ข้อมูลระบบ

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ไว้สำหรับดูรายชื่อพนักงาน

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ไว้สำหรับดูข้อมูลรถ

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ไว้สำหรับดูข้อมูลตู้สินค้า

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic ไว้สำหรับ สร้างประเภทพนักงาน

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic   เพื่อสร้าง

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic  เพื่อแก้ไข

คลิก หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic  เพื่อลบ

หน้าต่างโปรแกรม สำหรับระบบบริหารการขนส่ง D Logistic เป็นการกำหนดประเภทรถ

คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อสร้าง คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อแก้ไข คลิ้ก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อลบ

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics   เพื่อสร้าง

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics  เพื่อแก้ไข

คลิก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics  เพื่อลบ

28เป็นการกำหนดประเภทตู้สินค้า

คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อสร้าง คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อแก้ไข คลิ้ก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อลบ

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics   เพื่อสร้าง

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics  เพื่อแก้ไข

คลิก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics  เพื่อลบ

3 ข้อมูลหลัก

คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อสร้าง คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อแก้ไข คลิ้ก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อลบเป็นการสร้าง ID และ Password ผู้ใช้งานระบบ

คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อสร้าง คลิ้กที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อแก้ไข คลิ้ก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics เพื่อลบ

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics   เพื่อสร้าง

คลิกที่ หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics  เพื่อแก้ไข

คลิก หน้าต่างโปรแกรม ระบบบริหารการขนส่ง D Logistics  เพื่อลบ