หัวอ่านบัตรไม้กั้นรถ (RFID Reader / Bluetooth)

RFID   ย่อมาจาก Radio Frequency Identification  เป็นระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 โดยอุปกรณ์ RFID ที่มีการประดิษฐ์ขึ้นใช้งานเป็นครั้งแรกนั้น เป็นผลงานของ Leon Theremin สร้างให้กับรัฐบาลของประเทศรัสเซียในปี ค.ศ. 1945 ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาในเวลานั้นทำหน้าที่ เป็นเครื่องมือดักจับสัญญาน ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวระบุเอกลักษณ์อย่างที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน

RFID ปัจจุบันมีลักษณะเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ (RFID Tag) ที่สามารถอ่านค่าได้ โดยผ่านคลื่นวิทยุจากระยะห่าง เพื่อตรวจติดตาม และบันทึกข้อมูลที่ติดอยู่กับป้าย ซึ่งนำไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือสิ่งของใดๆ สามารถติดตามข้อมลูของวัตถุ 1 ชิ้นว่า คืออะไร ผลิตที่ไหน ใครเป็นผู้ผลิต  ผลิตอย่างไร ผลิตวันไหน เมื่อไหร่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกี่ชิ้น และแต่ละชิ้นมาจากที่ไหน รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของวัตถุนั้นๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ส่วนใดในโลก โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือต้องเห็นวัตถุนั้นๆ ก่อนทำงานโดยใช้เครื่องอ่านที่สื่อสารกับป้ายด้วยคลื่นวิทยุในการอ่านและ เขียนข้อมูล

RFID มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าระบบบาร์โค้ดอย่างไร

 • มีความละเอียด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า ซึ่งทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้น แม้จะเป็น SKU (Stock Keeping Unit – ชนิดสินค้า) เดียวกันก็ตาม
 • ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการอ่านข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดหลายสิบเท่า
 • สามารถอ่านข้อมูลได้พร้อมกันหลาย ๆ แถบ RFID
 • สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำไปจ่อในมุมที่เหมาะสมอย่างการใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Non-Line of Singht)
 • ค่าเฉลี่ยของความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยเทคโนโลยี  RFID นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 99.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ความถูกต้องของการอ่านข้อมูลด้วยระบบบาร์โค้ดอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์
 • สามารถเขียนทับข้อมูลได้ จึงทำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งลดต้นทุนของการผลิตป้ายสินค้า คิดเป็นประมาณ  5% ของรายรับของบริษัท
 • สามารถขจัดปัญหาที่เกิดขึ้น จากการอ่านข้อมูลซ้ำที่อาจเกิดขึ้นจากระบบบาร์โค้ด
 • ความเสียหายของป้ายชื่อ (Tag) น้อยกว่าเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์
 • ระบบความปลอดภัยสูงกว่า ยากต่อการปลอมแปลง และลอกเลียนแบบ
 • ทนทานต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก

ลักษณะการทำงานของระบบ RFID

หัวใจ ของเทคโนโลยี RFID ได้แก่ “Inlay” ที่บรรจุอุปกรณ์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์กับโลหะที่ยืดหยุ่นได้ สำหรับการติดตาม หรือทำหน้าที่เป็นเสาอากาศนั่นเอง Inlay มีความหนาสูงสุดอยู่ที่ 0.375 มิลลิเมตร สามารถทำเป็นแผ่นบางอัดเป็นชั้น ๆ ระหว่างกระดาษ, แผ่นฟิล์ม หรือพลาสติกก็ได้ ซึ่งเป็นการผลิตเครื่องหมายหรือฉลาก จึงทำให้ง่ายต่อการติดเป็นป้ายชื่อหรือฉลากของชิ้นงานหรือวัตถุนั้น ๆ ได้สะดวก

RFIDองค์ประกอบในระบบ RFID จะมีหลักอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรก ฉลากหรือป้ายขนาดเล็กที่จะถูกผนึกอยู่กับวัตถุที่เราสนใจ โดยฉลากนี้จะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้น ฉลากดังล่าวมีชื่อเรียกว่า  ทรานสพอนเดอร์  (Transponder, Transmitter & Responder) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า”แท็กส์”(Tag) ส่วนที่สองคือ อุปกรณ์สำหรับอ่าน หรือเขียนข้อมูลภายในแท็ก มีชื่อเรียกว่า ทรานสซิฟเวอร์ (Transceiver,Transmitter & Receiver)  หรือที่เรียกกันโดยทั่ว ๆ ไปว่า “เครื่องอ่าน” (Reader)

ทั้งสองส่วนจะสื่อสารกันโดยอาศัยช่องความถี่วิทยุ สํญญาณนี้ผ่านได้ทั้งโลหะ และอโลหะแต่ไม่สามารถติดต่อกับเครื่องอ่านให้อ่านได้โดยตรง เมื่อเครื่องอ่านส่งข้อมูลผ่านความถี่วิทยุ แสดงถึงความต้องการข้อมูลที่ถูกระบุไว้จากป้าย ป้ายจะตอบข้อมูลกลบ และเครื่องอ่านจะส่งข้อมูลต่อไปยังส่วนประมวลผลหลักของ คอมพิวเตอร์ โดยเครื่องอ่านจะติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านสายเครือข่าย LAN (Local Area Network) หรือส่งผ่านทางความถี่วิทยุจากทั้งอุปกรณ์มีสายและอุปกรณ์ไร้สาย

ปัจจุบันมีการนำ RFID มาใช้งานกันในงานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในบัตรชนิดต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเอทีเอ็ม บัตรสำหรับผ่านเข้าออกหัองพัก บัตรโดยสารของสายการบิน บัตรจอดรถ ในฉลากของสินค้าหรือแม้แต่ใช้ฝังลงในตัวสัตว์เพื่อบันทึกประวัติ เป็นต้น การนำ RFID มาใช้งานก็เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการผ่านเข้าออกบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือเพื่ออ่านหรือเก็บข้อมูลบางอย่างเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เป็นฉลากสินค้า RFID จะถูกนำมาใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เพื่อให้สามารถทราบถึงที่มาที่ไปของสินค้าชิ้นนั้นๆได้ เป็นต้น สำหรับรูปแบบของเทคโนโลยี RFID ที่ใช้ในการดังกล่าวก็มีทั้งแบบสมาร์ทการ์ดที่สามารถถูกเขียน หรืออ่านข้อมูล ออกมาได้โดยไม่ต้องมีการสัมผัสกับเครื่องอ่านบัตรหรือคอนแทคเลสสมาร์ทการ์ด (Contact Less Smart card), เหรียญ, ป้ายชื่อหรือฉลากซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถแทรกลงระหว่างชั้นของเนื้อกระดาษ หรือฝังเอาไว้ในตัวสัตว์ได้เลยที่เดียว

การพัฒนาระบบ RFID มิได้มีจุดประสงค์ เพื่อมาแทนที่ระบบอื่นที่มีการพัฒนามาก่อนหน้า เช่น ระบบบาร์โค้ด แต่เป็นการเสริมจุดอ่อนต่างๆ ของระบบอื่นในประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี RFID ในหลากหลายด้าน ทั้งใช้ในด้านการขนส่ง (บัตรทางด่วน บัตรโดยสารรถไฟฟ้า) ด้านการปศุสัตว์ (การให้อาหาร การติดตามโรค) ใช้กับเอกสารราชการ (บัตรพนักงาน บัตรจอดรถ) และการใช้ RFID เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้าน Logistics โดยใช้ผนึกอิเล็กทรอนิกส์ติด RFID ปิดล็อคตู้คอนแทนเนอร์ สะดวกในการติดตาม บริหารจัดการขนส่ง ด้านการแพทย์ (บันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย) หรือแม้แต่ในงานของห้องสมุด


คลื่นวิทยุ (Radio Frequency)

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง เหมือนกับพวก แสง คลื่นอัลตราไวโอเล็ต และคลื่นอินฟราเรด เพียงแต่ต่างย่านความถี่เท่านั้น คลื่นวิทยุที่แผ่กระจายออกจากสายอากาศนั้นประกอบไปด้วย สนามแม่เหล็ก และสนามไฟฟ้า ความถี่ของคลื่นวิทยุที่เราพูดกัน หมายถึงความถี่ของคลื่นพาหะหรือ Carrier Frequency ความถี่ในระบบ RFID ที่ใช้กันทั่วไปได้แก่

 • LF 125 KHz ( Low Frequency )
 • HF 13.56 MHz (High Frequency )
 • UHF 869.5 MHz ( Ultra-high Frequency)

LF 125 KHz เป็นความถี่มาตรฐานที่ใช้งานทั่วไป ระยะการรับส่งข้อมูลใกล้ ต้นทุนไม่สูงมาก ความเร็วในการอ่านต่ำ LF  มักพบการใช้งานหน่วยงานของปศุสัตว์ , ระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู

HF 13.56 MHz (ใช้เฉพาะในยุโรป)  

“B-9704-1-QP” เป็นออฟชั่นของเครื่องพิมพ์ในการถอดรหัส(Encode)ชิป ที่ใช้ในย่านความถี่ HF 13.56 ในปัจจุบันรองรับชิป C210 ,C220 , C240, C270(I-code) และ tag มาตรฐาน ISO 15693 รวมถึง tag มาตรฐาน ISO 18000 type 3 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   ในย่านความถี่นี้เป็นย่านความถี่ใช้กันทั่วโลก RFID ในย่านความถี่ HF ใช้กับ passive tag และมักพบเห็นการใช้งาน RFID ในย่านความถี่ HF ในห้องสมุด และการป้องกันการปลอมแปลงสินค้า

UHF 869.5 MHz 
“B-9704-U1-QP” เป็นออฟชั่นของเครื่องพิมพ์ในการถอดรหัส(Encode)ชิปที่ใช้ในย่านความถี่ UHF 869.5 MHz ในปัจจุบันรองรับชิป EPC Class0, Class1 และ ISO-1800-6-B   EPC Class 0+ และ  GEN2 ซึ่งจะหาได้ง่ายในอนาคต  คลื่นความถี่ที่อยู่ในช่องความถี่ UHF ที่สามารถใช้กับระบบ RFID จะอยู่ระหว่าง 860 – 960 MHz  ระบบ UHF RFID ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่คลื่นความที่ 915 MHz และ ระบบ UHF RFID ที่ใช้ในยุโรปจะอยู่ที่คลื่นความถี่ 868 MHz

Credit : https://www.rightsoftcorp.com/


สินค้า หัวอ่านบัตรไม้กั้นรถ RFID Reader / Bluetooth Reader

หัวอ่านบัตร หรือ RFID READER เป็นการใช้หัวอ่านในการบัตร RFID   เพื่อการควบคุมการเข้า-ออกในส่วนต่างๆ ไม่เพียงแค่ในลานจอดรถ ยังครอบคลุมถึงตัวอาคาร E-TICKET หรืออื่นๆ โดยใช้บัตรเดียวกัน บัตร RFID มีหลายรูปแบบให้เลือกในการใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับการใช้บริการ และระยะในการอ่านบัตร สามารถแบ่งตามรูปแบบได้ดังนี้

หัวอ่านบัตร Short Range

หัวอ่านบัตร Short Range โดยเป็นการใช้บัตรในรูปแบบความถี่ระยะสั้น เป็นหัวอ่านที่รองรับระยะตั้งแต่ 1 cm – 50 cm อยู่ในย่านความถี่ LF โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ และชนิดของบัตร โดยเหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เป็นระบบที่สามารถบันทึก ป้ายทะเบียน และภาพผู้ขับขี่รถได้

 

 

 

 

 

 

หัวอ่านบัตร Long Range หัวอ่านระยะไกล

หัวอ่านบัตร Long Range หัวอ่านระยะไกล โดยหัวอ่าน เป็นหัวอ่านที่มีย่านความถี่ UHF เป็นความถี่ที่ใกล้เคียงกับ EASY PASS ทางด่วน เนื่องจากสามารถรองรับการอ่านบัตร ได้ตั้งแต่ 1 – 20 เมตร เหมาะกับสถานที่ ที่มีความเร่งด่วน เนื่องจากการที่หัวอ่านอ่านได้ในระยะไกลจะช่วยลดปัญหา ในการต้องจอดรถเพื่อทาบบัตร และสามารถรองรับการทำงานของรถจำนวนมากได้สามารถอ่านพร้อมกันได้หลายคันในเวลาเดียวกัน

 

 

 

 

 

หัวอ่านบัตร Bluetooth

หัวอ่านบัตร Bluetooth  เป็นหัวอ่านบัตรแบบพิเศษ โดยมีความพิเศษที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) เหมาะกับสถานที่ที่มีความส่วนตัวเป็นพิเศษ สามารถใช้กับรถที่มีการติดฟิล์มปรอทได้ ปัญหาการเสียหายของบัตรแบบเดิมๆ โดยอุปกรณ์มีขนาดเล็กทำงานได้อย่างสะดวก โดยระยะการส่งสัญญาณมากกว่าแบบหัวอ่าน ระยะใกล้ (Short Range)