โปรแกรม N3000 มีชื่อเล่นอย่างไม่เป็นทางการว่า โปรแกรมม่วง ด้วยหน้าตาโปรแกรม หรือ User Interface ทั้งหมดมีสีม่วง นับเป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน ระบบหัวอ่าน RFID สำหรับทางเข้าออกหมู่บ้าน  เนื่องจากหน้าที่หลักของกล่องควบคุม (Access Control) เป็นการควบคุมบัตร หากบัตรมีบันทึกในกล่องควบคุม กล่องควบคุมจะสั่งให้แขนกั้นรถ ของไม้กั้นรถอัตโนมัติก็จะเปิดออกพร้อมส่งข้อมูลเลขบัตร และเวลาในการเข้า หรือออกของเลขบัตรนั้นๆ เพื่อบันทึกเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ดังนั้นเนื่องจากเป็นอุปกรณ์สำคัญ และมีผู้ใช้งานในโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดข้อมูลในการเขียนคู่มือเพื่อสอน และอธิบายการใช้งานโปรแกรม Carpark N3000 Software โดยสังเขป ดังนี้

Part 1 การติดตั้ง SOFTWARE

1.1 ความต้องการของระบบขั้นพื้นฐาน

Memory:มากกว่า  1 GB.

Hard Disk:พื้นที่ว่างมากกว่า 1 GB ขึ้นไป

1.2 ระบบปฎิบัติการที่ต้องการ

Windows XP SP3

Windows 7

Windows Server 2003 SP2

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

1.3 ขั้นตอนการติดตั้ง Software

ใส่แผ่นโปรแกรมลงในถาดซีดีรอมจากนั้นให้คลิก“setup.exe”.

Carpark N3000 Software วิธีติดตั้งโปรแกรม

 

คลิก “English”

หน้าแสดงข้อมูลของโปรแกรม

 

คลิก “Accept”

ข้อมูลโปรแกรม Carpark N3000 Software

 

คลิก “Accept”

โปรแกรม Carpark N3000 Software

 

คลิก “Yes”

 

เลือกตำแหน่งที่ตั้งโปรแกรม

คลิก “Next”

ยืนยันการติดตั้งโปรแกรม

 

คลิก “Next”

การติดตัั้งโปรแกรม Process

 

หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำเร็จ

คลิก “Close”

หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำเร็จ จะพบกับ Shortcut โปรแกรมดังภาพ shortcut

Part 2 วิธีใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน

2.1 วิธี Login (เข้าสู่ระบบ)

คลิก  หรือ รับโปรแกรมที่ 【start】>【Programs】>【Access Control】>【Access Control】

login  11

User เริ่มต้นจะเป็น “ abc ”, password จะเป็น “123”.

2.2 การตั้งค่าการใช้งาน

2.2.1 การเพิ่มและตั้งค่า Controller

เลือก 【Basic Configure】>【Controllers】บนเมนูบาร์

หน้าจอโปรแกรมหลักของกล่องควบคุม แขนกั้นรถอัตโนมัติ

คลิก11  เพื่อเพิ่ม controllers เข้าระบบ

หน้าจอกรอกหมายเลข SN

กรอกหมายเลข SN: ที่อยู่บน Controller

Small-scale LAN: ไว้ใช้งานกับเครือข่ายขนาดเล็ก

Medium, large scale LAN, or Internet: ไว้ใช้งานกับเครือข่ายขนาดกลางหรือใหญ่สามารถผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

คลิก “Next”

กำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ หัวอ่านต่างๆ และ แขนกั้นรถยนต์ ไม้กั้นรถยนต์ อัตโนมัติ

“Door Name” and “Reader Position” สามารถแก้ไขได้

เลือก “Active”: by , เลือกเพื่อใช้งานประตูนั้นๆ คลิกออก เพื่อไม่ใช้งาน

เลือก “Attend” :by , เลือกเพื่อใช้งานการบันทึกรายงาน คลิกออก เพื่อไม่ใช้งาน

คลิก “OK”

การตั้งค่าโปรแกรม N3000 ที่ใช้ควบคุมกล่องอนโทรล ไม้กั้นรถ และ แขนกั้นรถอัตโนมัติ

 

2.2.2 การเพิ่มหรือตั้งค่า Controller ผ่าน IP

เลือก【Basic Config】>【Controllers】>【Search】

วิธีการตั้งค่า IP ให้กล่องควบคุม

คลิก Search และรอ 5 วินาที

คลิก Configure

วิธีการตั้งค่า IP ให้กล่องควบคุม

คลิก OK

วิธีการตั้งค่า IP ให้กล่องควบคุม

2.3 การสร้าง Department (กลุ่ม) และการสร้างบัตรผ่าน

2.3.1 เพิ่ม Department

เลือก【Basic Configure】>【Department】จากเมนูบาร์

การสร้าง Department (กลุ่ม) และการสร้างบัตรผ่าน ให้กับกล่องควบคุม ไม้กั้นรถอัตโนมัติ

เลือก 19  เพื่อสร้าง department.ใหม่

การสร้าง Department (กลุ่ม) และการสร้างบัตรผ่านการสร้าง Department (กลุ่ม) และการสร้างบัตรผ่าน

คลิก “OK”

คลิก  22เพื่อสร้าง Child ใหม่ ไต้เมนู Top.

การสร้าง Department (กลุ่ม) และการสร้างบัตรผ่าน

คลิก “OK”

การสร้าง Department (กลุ่ม) และการสร้างบัตรผ่าน

2.3.2 เพิ่มและแก้ไข ผู้ใช้งาน

เลือก【Basic Configure】>【Personnel】บนเมนูบาร์

การสร้างผู้ใช้งานระบบ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

คลิก “Add”  เพื่อสร้างผู้ผ่าน

การสร้างผู้ใช้งานระบบ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลต่างๆครบแล้วให้คลิกปุ่มนี้ เพื่อสร้างข้อมูลคนต่อไป ถ้าต้องการจบการสร้างผู้ผ่านไห้คลิก “OK

การสร้างผู้ใช้งานระบบ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

User “Others” information

การสร้างผู้ใช้งานระบบ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

2.3.3 สร้างบัตรผู้ผ่านอัตโนมัติ

เลือก【Basic Configure】>【Personnel】>【Auto Add】

การสร้างผู้ผ่านอัตโนมัติ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

USBReader หัวอ่านบัตรแบบ USB

เลือก “USB Reader”เลือก “Next”

การสร้างผู้ผ่านอัตโนมัติ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

หลังจากทาบบัตร

การสร้างผู้ผ่านอัตโนมัติ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

คลิก “OK”, หมายเลขบัตรก็จะบันทึกสู่Software

เลือก “Manual Batch Input” ,คลิก “Next”

การสร้างผู้ผ่านอัตโนมัติ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

ป้อนหมายเลย  “Start NO.”หมายเลขเริ่ม  and “End NO.”หมายเลขสิ้นสุด

การสร้างผู้ผ่านอัตโนมัติ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

คลิก “OK”, หมายเลขบัตรก็จะบันทึกสู่Software

การสร้างผู้ผ่านอัตโนมัติ สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

2.3.4 Card Lost

เมื่อบัตรเกิดการสูญหายสามารถเปลี่ยนบัตรได้โดยที่ข้อมูลเดิมยังอยู่

เลือก 【Basic Configure】>【Personnel】>【Card Lost】

การเปลี่ยนบัตรกรณีที่บัตรสูญหาย สำหรับกล่องควบคุมแขนกั้นรถอัตโนมัติ

ป้อน “New Card ID” ตัวอย่างเช่น :18014987

คลิก “OK”

 

2.4 Basic Operate

2.4.1 การจัดการบัตรผู้ผ่านเข้าสู่ access control

2.4.1.1 Access Privilege

เลือก【Access Control】>【Access Privilege】บนเมนูบาร์.

การจัดการบัตรผู้ผ่านเข้าสู่ access control สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

คลิก37

“>>”:เลือกผู้ใช้งานทั้งหมดหรือประตูทั้งหมด

“>”:เลือกผู้ใช้งานหรือประตูที่ละหนึ่ง

“<”:เลิกเลือกผู้ใช้งานหรือประตูทีละหนึ่ง

“<<”:เลิกเลือกผู้ใช้งานทั้งหมดหรือประตูทั้งหมด

การจัดการบัตรผู้ผ่านเข้าสู่ access control สำหรับ กล่องควบคุม Access Controlหลังจากคลิกปุ่มนี้ไห้ไปเลือก basic operation << upload, เพื่อทำการอัพโหลดบัตรผ่านประตู

การจัดการบัตรผู้ผ่านเข้าสู่ access control สำหรับ กล่องควบคุม Access Controlหลังจากคลิกปุ่มนี้จะทำการอัพโหลดบัตรผ่านทั้งหมดเพื่อให้ผ่าน

การจัดการบัตรผู้ผ่านเข้าสู่ access control สำหรับ กล่องควบคุม Access Controlหลังจากคลิกปุ่มนี้ไห้ไปเลือก basic operation << upload, เพื่อห้ามการผ่านประตู

การจัดการบัตรผู้ผ่านเข้าสู่ access control สำหรับ กล่องควบคุม Access Controlหลังจากคลิกปุ่มนี้จะทำการอัพโหลดบัตรผ่านทั้งหมดเพื่อไม่ไห้ผ่าน

2.5 Console

เลือก 【Basic Operate】>【Console】 จากเมนู console เพื่อสั่งการต่างๆเช่น ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ปรับเวลาไห้ตรง และอัพโหลด

”GetRec” and “Monitor”.

การจัดการ Console สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

2.5.1 Controller’s Info Check

เลือก【Basic Operate】>【Console】>【Check】

การจัดการ Console สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

ถ้าขึ้นสีเหลืองเป็นการแจ้งเตือนต่างๆ เช่นเวลาไม่ตรง ข้อมูลบัตรของโปรแกรมไม่ตรงกับaccess control ไห้ทำการ adjust time และ อัพโหลด

การจัดการ Console สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

2.5.2 Upload Setting

เลือก【Basic Operate】>【Console】>【Upload】

การจัดการ Console สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

คลิก “OK”

การจัดการ Console สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

2.5.3 Real-time Monitoring

เลือก【Basic Operate】>【Console】>【Monitor】

การดูข้อมูลแบบ Real Time สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

 

2.5.4 Display More Swipes

การดูข้อมูลแบบ Real Time สำหรับ กล่องควบคุม Access Control

คลิกขวาบัตรที่เลือกแล้วคลิก“Display More Swipes”.

กล่องควบคุม Access Control

คลิกขวาที่รูปสามารถปรับจอแสดงผลได้

 

2.5.5 Download Records

เลือก【Basic Operate】>【Console】>【GetRec】

การดึงข้อมูลจากกล่องควบคุม Access Control

52: เลือก access controller’s ที่ต้องการดึงข้อมูล

 

2.6 Records Query

กรุณาทำการ “GetRec” เพื่อบันทึกก่อนทำการดึงข้อมูล

เลือก【Basic Operate】>【Query Card Records】

การดึงข้อมูลจากกล่องควบคุม Access Control

หากต้องการดึงข้อมูล  “Addr”, คลิก  “Query Option”

การดึงข้อมูลจากกล่องควบคุม Access Control

ผลที่ได้จากการค้นหา

การดึงข้อมูลจากกล่องควบคุม Access Control

 

2.7 Tools

2.7.1 Change Password

การเปลี่ยน username password เข้าโปรแกรม

เลือก【Tools】>【Edit Operator】

การเปลี่ยน username password เข้าโปรแกรม

Part 3 Excursus (การส่งออกข้อมูล)

3.1 Import consumer’s information from Excel

เลือก【Basic Configure】>【Personnel】>【Export To Excel】

การส่งออกข้อมูล (การนำข้อมูลไปใช้ด้วย Excel)

คลิก “Save”

การส่งออกข้อมูล (การนำข้อมูลไปใช้ด้วย Excel)

เปิดไฟล์ excel “Users-2011-04-28_113049_76.xls.xls”.

การส่งออกข้อมูล (การนำข้อมูลไปใช้ด้วย Excel)