หนึ่งใน ระบบลานจอดรถ ที่สำคัญ และมีอยู่ประกอบกันคือ ระบบแสดงช่องจอดว่าง เป็นระบบหนึ่งที่จะช่วยควบคุมรถในลานจอดรถให้มีระเบียบ และประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วยอัจฉริยะที่มีการพัฒนาระบบ และคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า internet parking guide มีทั้งแบบนับจำนวนรถยนต์ในแต่ละพื้นที่ และแบบนับจำนวนตามช่องจอด โดยระบบจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ติดตั้งประจำที่ตามแต่ละแบบ แล้วนำค่าเหล่านั้นไปประมวลผลนำไปแสดงเป็นจำนวนที่ว่างในพื้นที่จอดรถให้ทราบผ่านจอ LCD ตามจุดที่ติดตั้งชุดแสดงผล ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้รถในอาคารจอดรถ เพื่อให้ทราบที่ว่างโดยไม่ต้องขับรถวนหา ช่วยประหยัดทั้งเวลา-พลังงาน และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

ส่วนประกอบ ระบบแสดงช่องจอดว่าง

Data Collection System

ระบบเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับเก็บข้อมูลแบบReal-time  จากอุปกรณ์ตรวจจับตามสถานที่ที่ติดตั้งเข้าสู่ชุดประมวลผลกลาง

Data Issuing System

สำหรับประมวลผลข้อมูลแล้วส่งข้อมูลที่ต้องการหลังการประมวลผลไปแสดงมาจุดต่างๆในอาคารที่จอดรถหรือสถานที่ที่ติดตั้งจอแสดงผล

Data Analyzing management System

ระบบวิเคราะห์จัดการข้อมูลสำหรับจัดทำสถิติ, วิเคราะห์ และรายงานผลข้อมูลที่รับมาจากชุดประมวลผลกลาง

ระบบจอดรถอัจฉริยะ

ข้อดีของระบบแสดงช่องว่าง

 • ช่วยให้รู้ว่าชั้นจอดรถบนลานจอด มีจำนวนรถที่จอดบนนั้นแล้วกี่คัน
 • ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้รถในอาคารจอดรถเพื่อให้ทราบที่ว่างโดยไม่ต้องขับรถวนหา
 • ช่วยประหยัดทั้งเวลา-พลังงาน  และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้
 • ลดปัญหาการจราจรติดขัดภายในห้างและนอกห้าง

เทคนิคที่ใช้ระบบแนะนำที่จอดรถ

แบบนับจำนวนรถยนต์ในแต่ละพื้นที่  ใช้วิธีคำนวณผลรวมโดยการติดตั้งชุดตรวจจับรถยนต์   ด้วยการเหนี่ยวนำของขดลวดที่ทางเข้าออกของทุกอาคารจอดรถ เพื่อตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งผ่านและรู้ทิศทางการเคลื่อนที่เพื่อนำมาคำนวณผลรวมที่เพิ่มลดแบบ Real-Time สามารถรู้ทิศทางการเคลื่อนที่เพื่อนำมาคำนวณผลรวมที่เพิ่มลดแบบReal-Time วิธีนี้ใช้เงินลงทุนต่ำกว่าติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็วกว่าแต่ต้องมีการตัดพื้นคอนกรีตและฝังขดลวด ค่าที่ได้อาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าทำให้ต้องมีการตรวจทานค่าที่คำนวณได้เปรียบเทียบกับจำนวนจริงอยู่เรื่อยๆแล้วทำการปรับค่าให้ตรงกัน

แบบนับจำนวนตามช่องจอด  ใช้การติดตั้งUltrasonic sensor ในทุกช่องจอดรถเพื่อให้รู้ว่ามีรถในช่องจอดหรือไม่ จากนั้นส่งข้อมูลผ่านไปยังชุดรวมผลที่คอยรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์เพื่อส่งต่อให้กับชุดประมวลผลกลาง วิธีนี้มีความผิดพลาดน้อยมากแต่มีความซับซ้อนในระบบมากกว่าและค่าใช้จ่ายสูงกว่า

 

ระบบแสดงช่องจอดว่าง

อุปกรณ์ในระบบ

 • Ultrasonic Vehicle Detector
 • Vehicle Space Direction Light
 • Loop Detector
 • Ultrasonic Detector controller
 • Data Collection Terminal
 • Car Space Display Screen
 • Location Data Processing Center
 • >> Software
 • Setting parameter
 • Vehicle Statistic
 • Data Analysis
 • Real Time Parking Location Display

ระบบเพิ่มเติม

สามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกที่จอดรถด้วย RFID ตู้อัตโนมัติสำหรับงานบริการต่างๆ เช่น ตู้รับชำระค่าจอดรถ ตู้แจกบัตรอัตโนมัติ เป็นต้น และสามารถใช้ได้ทั้ง ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ